Osnove Video Nadzora

Osnovni Pojmovi Video Nadzora

AC (Alternating Current)
Naizmenična struja.

AES (Auto Electronic Shutter)
Elektronski zatvarač koji reguliše elektronski jačinu svetla u elektronskom signalu kamere.

AGC (Auto Gain Control)
Automatska kontrola nivoa signala pomaže da kamera reprodukuje signal i kod vrlo slabog osvetljenja.

ALC (Automatic Light Control)
Elektronski sklop koji se nalazi u tzv. Video Drive optikama, a upravlja otvorom objektiva (irisom) za protok svetla na CCD senzor.

Asferično sočivo
Ovakav tip sočiva omogućuje da se dobije širok ugao optike sa malim izobličenjem.

ATW (Auto Tracing White)
Ima identičnu funkciju kao i AWB.

Video Player
 
 

Automatski balans bele boje
Da bi tačno reprodukovala boje, kamera treba da kompenzuje temperaturu boje svetlosnog izvora. Kamera za kompenzaciju boje koristi karakteristiku automatskog balansa bele boje. Standardne, fluorescentne i kvarcne sijalice u zatvorenim prostorima imaju različite temperature boja. Na otvorenom postoje sunčeva svetlost, sijalice sa živinom parom i natrijumske sijalice sa niskim pritiskom, od kojih sve imaju izuzetno različitu temperaturu boje. U mnogim aplikacijama temperatura boje se može menjati, u zavisnosti od uslova osvetljenja. Kamere sadrže funkcije za prilagođavanje balansa bele boje koje se mogu podesiti da omoguće vrhunsku reprodukciju boja u širokom rasponu uslova temperatura boje.

Automatski iris
Automatski podešava otvor objektiva optike onako kako se menja svetlo.

Automatsko digitalno preokretanje
Funkcija automatskog digitalnog preokretanja omogućava povoljniji način pregledanja objekata koji prolaze odmah ispod kamere. Dok se kamera vertikalno pomera i prati objekt, funkcija digitalnog preokretanja automatski okreće sliku za 180°, dok objekat prolazi ispod kamere i nastavlja sa praćenjem subjekta bez zastoja.

Automatsko praćenje
Opcija za automatsko praćenje omogućuje izuzetnu preciznu detekciju pokretnih objekata u ciljanim oblastima tako što identifikuje karakteristike subjekta uključujući boju, oblik i kontrast, koristeći napredni algoritam. Ta funkcija omogućuje automatski pregled, nagib i optičko zumiranje radi jasne identifikacije subjekta. Ovo dozvoljava operateru da lako identifikuje i usredsredi se na subjekat na ekranu, pritiskom na taster.

AWB (Auto White Balance)
AWB je elektronski proces u video kamerama, koji se koristi za dobijanje realnih boja na osnovu bele boje. Bela svetlost je referentna i prema njoj se definišu sve ostale boje.

Back Focus
Procedura podešavanja fizičke pozicije CCD čipa u odnosu na optiku
kako bi se dobio korektan fokus za sve žižne udaljenosti (Focal Length).
Posebno je važan kod ZOOM optike.

Baud
Jedinica mere za prenos podataka nazvana po Maurice Emile Baud. U osnovi znači prenos jednog bita u sekundi, ali samo ukoliko svaki signal predstavlja tačno jedan bit. Da bi dva uređaja mogla da komuniciraju, potrebno je da imaju istu brzinu.

BLC (kompenzacija pozadinskog osvetljenja)
U CCTV aplikacijama uobičajeno je da postoji izvor jakog osvetljenja iza subjekta koji nas interesuje. Osoba pored bankomata ili osoba koja ulazi kroz spoljašnja vrata su uobičajeni primeri. Bez kompenzacije, ovi subjekti normalno se prikazuju kao tamne siluete. Cilj tehnologije, pozadinskog osvetljenja je da omogući kameri da pronađe najbolje uslove za sliku i izvrši automatsku kompenzaciju nivoa osvetljenja, kako bi korisnici dobili dobru identifikaciju subjekta u prednjem planu kada postoji izvor jakog osvetljenja u pozadini. BLC funkcioniše tako što pojačava određena područja slike na kojima se obično nalazi subjekt. WDR je efikasnija alternativa od BLC-a, koja ne zavisi od toga da li se subjekat nalazi u određenom području.

BNC konektor
Bayonet Neil Concelman konektor. Najpopularniji konektor u CCTV i TV tehnici za prenos osnovne talasne širine video signala preko koaksijalnog kabla.

C Mount (Cine Mount)
Prvi standard za navoje optike u CCTV sistemima. Definisan je sa prečnikom od 1” (25,4mm), 32 navoja po inču i distancom od 0,69” (17,526mm) do CCD čipa.

CS Mount
Poseduje iste karakteristike kao i C Mount, ali je udaljenost od CCD čipa redukovana na 12,5mm. Optike su manje, kompaktnije i jeftinije. CS Mount optike se mogu upotrebljavati samo na CS Mount kamerama.

C Mount Adapter
Adapter koji se koristi za prilagođenje CS mount kamera na C mount. To je jednostavan prsten debljine 5mm sa ženskim navojem na jednoj i muškim navojem na drugoj strani. Obično predstavlja deo standardne opreme u novim kamerama.

CCD (Charged Coupled Device – fotoosetljivi sloj video kamere)
CCD je elektronski uređaj na čijoj se površini nalaze milioni fotosenzitivnih dioda, poređanih u redove i kolone; slično kao i tačke, odnosno pikseli na monitoru računara. Fotodioda pretvara prikupljene fotone u električni napon. Taj napon je pretvoren u voltažu koja se pojačava do nivoa na kojem može da bude obrađena od strane analogno digitalnog konvertera. AD konverter klasifikuje analognu voltažu sa piksela na nivoe osvetljenja i dodeljuje svakom nivou binarnu oznaku, tako da slika može da bude sačuvana digitalno.

CCD Aperture
Dimenzija celog foto-osetljivog područja CCD čipa. CCIR

(Consultative Commitee for International Radio)
CCIR je evropska organizacija za standardizaciju koja je postavila standarde za TV u Evropi. Danas se ova skraćenica upotrebljava najčešće kod crno-belih kamera koje se upotrebljavaju u zemljama u kojima se koristi PAL sistem.

CCTV (Close Circuit Television)
Televizija zatvorenog sistema – sistem za video nadzor.

Composite Video Signal (Kompozitni video signal)
Nosilac informacija po horizontalnoj i vertikalnoj rezoluciji, RGB faktoru i sinhronizacionim impulsima. Podrazumeva izbor jednog od dva TV standarda koji se koriste.

Dan i noć
Izraz “dan i noć” odnosi se na funkciju koja pomaže da se kamera prilagodi uslovima niskog osvetljenja. Pri slabom svetlu, prikaz kamere automatski se menja sa prikaza u boji na crno-beli prikaz, dopuštajući mnogo veću osetljivost na svetlo.

ICR (Infrared Cutfilter Removal)
IR Cut Filter je uključen kada se kamera koristi kao kamera u boji radi precizne reprodukcije boje. Uz ICR, filter se uklanja omogućavajući mnogo veću osetljivost na svetlo u crno-belom režimu rada.

dB
Decibel je jedinica koja pokazuje odnos između dva signala ili vrednosti. Obično se odnosi na snagu, ali se može odnositi i na napon i struju.

DC (Direct Current)
Jednosmerni napon.

Direct Drive Lens
Jedna od metoda upravljanja automatskim irisom kod koje upravljačka elektronika nije ugrađena u optiku, nego se nalazi u kameri. Da bi se DD optika sa automatskim irisom mogla koristiti, kamera mora posedovati odgovarajući konektor. Za DD se ponekad koristi i skraćenica DC (upravljanje jednosmernim naponom iz kamere).

Duplex
Sistem dvosmerne komunikacije.

DSP
DSP predstavlja skup metoda i tehnika za obradu digitalnih signala. Da bi digitalni signal bio obrađen, analogni signal se prethodno konvertuje u digitalni, a zatim se digitalni signal obrađuje kao niz nula i jedinica. Ovo digitalni signal čini imunim na smetnje, a takođe dozvoljava fleksibilniju i lakšu manipulaciju signala. DSP se ponekad koristi kao skraćenica za digitalni signalni procesor koji služi za obradu digitalnog signala.

Dvostruko napajanje
Uređaji sa dvostrukim napajanjem priključuju se na napajanje naizmeničnim naponom od 24 V ili napajanje jednosmernim naponom od 12 V i automatski se prebacuju u odgovarajući način rada nakon uključivanja napajanja.

Dwell Time
Vremenski period koji mora da protekne pre nego što svičer prebaci sliku sa jedne kamere na drugu kameru. Efektivni broj tačaka na CCD čipu Broj tačaka od kojih se sastoji slika (množi se horizontalna x vertikalna rezolucija). On je značajno manji od ukupnog broja tačaka.
External Line Lock
Eksterna sinhronizacija.

ExWave HAD
Ovo je nova tehnologija izrade CCD senzora koja omogućuje da deo neiskorišćenog prostora između tačaka (kao kod klasičnog CCD senzora) kod Hyper HAD CCD senzora pomoću ove tehnologije postane koristan. Mikro sočiva pokrivaju celu tačku i spajaju se sa mikro sočivom susedne tačke. Rezultat je bolja osetljivost na svetlo i oštrija slika.

Flicker (FlickerLess)
Pojam koji se odnosi na smetnje u slici prouzrokovane vertikalnom sinhronizacijom. Neka takva izobličenja normalno egzistiraju za vreme interlace procedure, a više se primećuju kod PAL sistema (50Hz). Postoji više različitih metoda uklanjanja ovih smetnji. Focal Length (Žižna daljina) Odstojanje između optičkog centra optike i tačke fokusa na površini CCD senzora.

Galvanometric Drive
Upotrebljava se kod CS Mount VD i DD optika sa automatskim irisom. Radi na principu zavojnice mernog instrumenta preko koje se zatvara ili otvara otvor objektiva optike.

Gamma
Korekcija linearnog područja kamere radi kompenzacije nelinearnog područja fosfornog sloja monitora. Standardna vrednost je 0,45.

Ground Loop
Takozvana petlja uzemljenja koja omogućuje povezivanje svih CCTV uređaja na isto uzemljenje.

HAD (Hole Accumulated Diode)
Tip CCD senzora koji ovom tehnikom ima manji nivo šuma.

Horizontal Blanking
Električni signal na kraju svake skenirane linije.

Hyper HAD
Tehnologija izrade CCD senzora osmišljena u SONY laboratorijama na način da svaka tačka ima svoje mikro sočivo čime se poboljšavaju karakteristike senzora. Na temelju Hyper HAD senzora su projektovani još bolji ExWaveHAD senzori.

HLC (sposobnost za kompenzaciju jakihizvora svetlosti)
HLC (kompenzacija jakih izvora svetlosti) je jedinstvena tehnologija kompenzacije pozadinskog osvetljenja (BLC) koja otkriva postojanje jakih izvora svetlosti i vrši kompenzaciju tih područja radi stvaranja jasnijih slika. Kompenzacija pozadinskog osvetljenja posebno je korisna za čitanje registracionih tablica automobila na ulicama ili parkiralištima tokom noći.

Imaging Device, Image Sensor
Elektronska komponenta osetljiva na svetlost koja proizvodi elektronski signal od kojeg možemo kreirati sliku.

Inteligentno zumiranje
Funkcija naprednog inteligentnog zumiranja omogućuje brzo automatsko zumiranje područja u kojoj je otkriven pokret. Na taj način operater može brzo da prepozna subjekt u području sa ograničenjem kretanja.

Interference
Preklapanje, smetnja u signalu.

IP (Index of Protection)
Kvalitet zaštite od spoljašnjih uticaja kao što su vlaga, prašina, udarci.

IRE (Institute of Radio Engineers)
Merna jedinica koja deli peak (vrh) belog nivoa na 140 jednakih jedinica. 140IRE odgovara 1Vpp. Područje aktivnog videa je 1Vpp. Iris Otvor optike koji određuje nivo svetla na foto senzoru.

Iris mode
Određuje vrstu upravljanja irisom. Najčešći su: Video Drive (V.D.), Direct Drive (D.D.) i ručni (manuelni) iris.

Lens
Transparentna optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elemenata optičkog stakla koje je specijalno brušeno (najčešće sferično).

Lens Mount
Tip priključka optike. Kamere se obično isporučuju sa mogućnošću priključenja C i CS optika.

Lens Speed F-Stop
Odnosi se na mogućnost sočiva da prenese svetlo. Brza sočiva nose oznaku F/1,4. Što F ima veću vrednost, sočivo je sporije (propušta manje svetla). Brza sočiva F/1,0 i slične koriste se za poboljšanje low light karakteristike kamere.

Line Locked
U video nadzoru se ovaj izraz koristi kod kamera koje koriste neko naizmenično napajanje (230VAC), a frekvencija slike je sinhronizovana sa frekvencijom mrežnog napona.

Load Impedance
Izlazna impedansa video signala.

Loop
Izraz koji se upotrebljava kada se uređaj visoke impedanse paralelno spaja na izvor video signala.

Luks
Jedinica mere za nivo svetla definisana kada svetlosni tok od jednog lumena padne na područje od jednog kvadratnog metra. Poznat je i kao lumen/m².

Lumen
Intenzitet svetla dobijen svetlom jedne sveće u jednom radijanu (mera u geometriji) pravog ugla.

Manuelni (ručni) iris
Metoda ručnog podešavanja otvora optike.

Maskiranje privatnosti
Ova funkcija omogućava maskiranje određenih područja na slici, kako se ta područja ne bi mogla snimiti ili reprodukovati. Veličina i položaj maski mogu se programirati. Ta je funkcija korisna u aplikacijama gde kamera može da vidi u područja koja nisu bitna za sigurnosnu svrhu kamere i vlasnik želi da izbegne žalbe za narušavanje privatnosti.

MD (detekcija pokreta)
Uz pomoć ove funkcije kamera analizira uzastopne kadrove video zapisa i može da detektuje pokrete u sceni. Uređaji koji koriste MD imaju različite vrste graničnih vrednosti koje korisnik može da programira kako bi sprečio ili smanjio učestalost oglašavanja lažnih alarma. Ako vrsta ili nivo pokreta pređu te granične vrednosti, uređaj može automatski da reaguje i da zaštiti sistem. Kod kamera sa MD-om, na ekranu može da se prikaže poruka. Kod nekih modela, kontaktni izlaz kamere može da posluži za premeštanje slike na određeni monitor, skrećući pažnju operatera.

Min. Illumination
Minimalno osvetljenje potrebno za rad kamere (jedinica mere je luks). Oznaka za luks je povezana sa žižnom daljinom optike pod oznakom F. Što je veći F, to je potrebno više svetla i obratno.

NTSC (National Television System Comittee)
Američko udruženje koje je postavilo standard (NTSC) za kolor televiziju koja se danas koristi u USA, Kanadi, Japanu i nekim delovima Južne Amerike.

Objektiv
Prvi optički element na prednjem delu optike.

Okular
Poslednji optički element na zadnjem delu optike.

Operating Environment
Označava radno okruženje uređaja, a odnosi se na temperaturu, vlagu i prašinu.

Osetljivost
Sposobnost kamere da reprodukuje određenu scenu sa zadatom količinom osvetljenja. Obično se izražava u luksima. Osetljivost kamere, uopšteno govoreći, mera je njenog učinka u uslovima slabog osvetljenja.

OSVETLJENJE NIVO LUKSA
Direktna sunčeva svetlost 100.000
Sunčano sa malo oblaka 70.000
Sunčano sa dosta oblaka 20.000
Kućna / kancelarijska rasveta 100-1000
Izlazak / zalazak Sunca 500
Ulična rasveta 1-10
Sumrak 4
Pun mesec 0.2
Mlad mesec 0.02
Mesec prekriven oblacima 0.007
Bistro noćno nebo 0.001
Prosečna svetlost zvezda 0.0007
Noćno nebo prekriveno oblacima 0.00005

 

PAL (Phase Alternating Line)
Evropski TV standard koji se sastoji od 625 linija po slici, odnosno 50 poluslika (25 frejmova) u sekundi.

Phase Adjustment
Podešavanje faze.

Pick Up Element
Foto senzor koji sliku pretvara u električni signal. Veličina se najčešće izražavaja u inčima, a standardna veličina 1/3”.

Piksel
Skraćenica za “Picture Element” ili element slike. Piksel je najmanje područje televizijske slike koji može da prepozna električni signal koji prolazi kroz sistem. Broj elemenata slike (piksela) na celoj slici i njihove geometrijske karakteristike vertikalne visine i horizontalne širine pružaju informacije o ukupnoj količini detalja koje raster može da prikaže, kao i o oštrini tih detalja.

Pinhole Lens
Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malo sočivo za diskretan nadzorobjekta.

Power Consumption
Potrošnja izražena u vatima.

Power Source
Izvor napajanja.

Real Time
Prikaz slike u realnom vremenu.

Refresh Rate
Označava koliko se puta u sekundi slika osvežava. Ako je to 25 ili više onda je uređaj Real Time (prikazuje i/ili snima u realnom vremenu).

Rezolucija
Broj horizontalnih TV linija ili broj tačaka. Mogućnost kamere da razazna fine detalje može u značajnoj meri da utiče na to da li se dobiju dokazi ili ne. Rezolucija se meri grafikonom sa konvergentnim linijama sve veće i veće gustine. Rezolucija je gustina linija pri kojoj kamera nije više u mogućnosti da kreira pojedinačne linije. Iz tog razloga, rezolucija se izražava u TV linijama (TVL). Što je veći broj, to je bolja slika.

RG-11
Koaksijalni kabl koji se upotrebljava za kabliranje kod CCTV sistema kada se radi o većim udaljenostima. Impedansa mu je 75Ω, a dijametar 12mm. Teži je za instalaciju zbog svoje debljine, a ujedno je i dosta skuplji.

RG-59
Koaksijalni kabl koji se najčešće upotrebljava kod manjih i srednjih CCTV sistema. Impedansa mu je 75Ω, a dijametar 6mm.

S/N Ratio
Odnos signal/šum izražen u decibelima pod optimalnim svetlom. Šum u slici vizuelno izgleda kao jači ili blaži „sneg“ u slici.

Sharpness
Oštrina. Jedna od softverskih obrada signala kojom se koriguje slika senzora.